Klauzula informacyjna dot. administratora danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzymcars Grzegorz Grzymała (Grzymcars) z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 12/3, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Kontakt z Grzymcars jest możliwy pisemnie na adres Grzymcars Grzegorz Grzymała z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Gałczyńskiego 12/3, 08-300 Sokołów Podlaski.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy
(w tym wysłania zapytania ofertowego i jego obsługi) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Grzymcars (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO),
polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a także kierowaniu zapytań ofertowych oraz umożliwieniu
Grzymcars dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Grzymcars.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
9. Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez Grzymcars, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych
i są przetwarzane w zakresie obejmującym służbowe dane kontaktowe.